Bijles voor basisschoolleerlingen

huiswerkbegeleiding

Bijles voor basisschoolleerlingen

In het recente verleden kregen basisschoolleerlingen extra begeleiding of remedial teaching voor bijvoorbeeld taal, lezen of rekenen op hun eigen school. Helaas is er de afgelopen jaren enorm bezuinigd op onderwijs en is dergelijke hulp grotendeels verdwenen. In de klassen zelf wordt gewerkt op verschillende niveaus en houdt de juf of meester rekening met de verschillen tussen de leerlingen. Toch kan het gebeuren dat basisschoolleerlingen op een of meerdere vakken achterlopen, dit heeft op zijn beurt dan weer gevolgen voor andere vakken. Zo zorgt een achterstand in lezen ook voor achterstand in vakken zoals WO, verkeer en spelling, simpelweg omdat ook daarvoor gelezen moet worden. Als je merkt dat je kind veel moeite heeft met een vak, is het aangeraden om zo snel mogelijk hulp aan te bieden, zo voorkom je dat je kind nog meer achter geraakt met de leerstof en niet meer kan bijbenen.

Bijles voor alle vakken in het basisonderwijs

De overheid heeft concrete leerdoelen opgesteld voor alle verplichte vakken in het basisonderwijs. Deze vakken zijn:

  • Nederlands (taal, spelling, begrijpend lezen)
  • Rekenen (hoofdrekenen, wiskunde, rekenvaardigheden)
  • Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, verkeer)
  • Plastische vorming (tekenen, muziek, drama, handvaardigheid)
  • Lichamelijke opvoeding (turnen, dansen)

Aan de hand van toetsen wordt bijgehouden in hoeverre de leerlingen de leerdoelen voor alle vakken beheersen. Achterstand op een of meerdere vakken wordt op deze manier snel opgemerkt. Door middel van bijscholing voor deze vakken kunnen basisschoolleerlingen op korte tijd bijgespijkerd worden en grote sprongen vooruit maken. Dat is niet enkel positief voor de leerresultaten, maar ook voor het zelfvertrouwen van je kind. Onze leraren geven bijles in alle vakken van het basisonderwijs en weten welke leerdoelstellingen behaald moeten worden om op het juiste niveau te komen. Samen met jouw kind werken ze planmatig aan deze doelen en tussendoor is er altijd tijd voor evaluatie. Indien nodig wordt het plan bijgesteld.

Bijles taal

Taal is een vakgebied in het basisonderwijs dat meerdere vakken omvat. Naast de reguliere taallessen waarin zaken zoals zinsontleding en grammatica aangeleerd worden, vallen spelling en begrijpend lezen ook onder de noemer ‘taal’. Bijles taal is mogelijk voor alle facetten van taal: onze bijlesleraren geven de basisschoolleerlingen bijles taal, spelling en lezen. In elk leerjaar worden specifieke taalonderdelen aangeleerd. Als voorbeeld nemen we een basisschoolleerling die moeite heeft met technisch lezen:

Het technisch leesniveau wordt bepaald aan de hand van het AVI-niveau. Normaal gesproken zouden basisschoolleerlingen in het tweede leerjaar minimaal de AVI-niveaus M4 (midden tweede leerjaar) en E4 (einde tweede leerjaar) behalen. Als het kind in dit leerjaar deze AVI-niveaus niet behaald, zal hij of zij in het derde leerjaar verder achter raken met lezen, maar ook moeite ervaren met begrijpend lezen en wereldoriëntatie, waarbij veel gelezen moet worden. Onze leraren die bijles geven in taal gaan intensief oefenen met het lezen, zodat het gewenste niveau behaald kan worden.

Bijles basisschoolleerlingen met dyslexie

Ook basisschoolleerlingen met dyslexie of die kenmerken van dyslexie hebben, hebben veel baat bij bijles in taal, lezen en spelling. Voor dyslectische basisschoolleerlingen geldt: oefenen, oefenen en nog eens oefenen, maar dan wel met de hulp van een bijlesleraar die verstand heeft van de zaken, rekening houdt met het niveau van de leerling en de leerstof in kleine stapjes, op een positieve en geduldige manier overbrengt.

Altijd een geschikte docent

Onze leraren geven bijles in alle vakken van het basisonderwijs en weten welke doelen behaald moeten worden. Wij werken landelijk met de beste bijlesleraren, dus ook in jouw buurt is er een geschikte bijlesleraar beschikbaar voor bijles. Na een eerste kennismaking, intakegesprek en de eerste bijles wordt er met jou geëvalueerd of het een vruchtbare samenwerking is of niet.

bijles

Scholieren

die wij met plezier helpen

Is het tijd
dat het beter gaat op school?